Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги

Включени услуги в „Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги“

Информация по предоставянето на услугите

Образци на заявления по предоставянето на услугите

1

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

ИНФО

ЗАЯВЛЕНИЕ

2

Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища

ИНФО

 

3

Приемане на ученици в V клас в профилираните гимназии с профил Математически или Природни науки на места определени по държавен план прием

ИНФО

 

4

Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием

ИНФО

 

5

Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средното образование от обединените училища в ХI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием

ИНФО

 

6

Издаване на диплома за средно образование

ИНФО

 

7

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

ИНФО

 

8

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

ИНФО

 

9

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

ИНФО

ЗАЯВЛЕНИЕ

10

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

ИНФО

 

11

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

ИНФО

ЗАЯВЛЕНИЕ

12

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 година)

ИНФО

ЗАЯВЛЕНИЕ

13

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

ИНФО

 

14

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

ИНФО

ЗАЯВЛЕНИЕ

15

Издаване на служебни бележки за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

 ИНФО

 

16

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас на класовете от I до VI клас в училище на чужда държава

ИНФО

 

17

Издаване на европейско приложение към диплома за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 година)

ИНФО

ЗАЯВЛЕНИЕ