Национални програми и проекти

1. Програма на обучение по „визуална информираност“ във връзка с проект „Приложен театър в подкрепа на деца и младежи с увредено зрение“Номер на договора: BG05M9OP001-4.001-0010-C01

2. Проект BG05M20P001-2.004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)

3. ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ  ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, С КОНКРЕТЕН БЕНЕФИЦИЕНТ – МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА (МОН)

 

Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са:

  1. Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
  2. Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
  3. Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
  4. Модернизиране на учебни програми, учебни планове, учебници и учебни помагала;
  5. Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
  6. Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
  7. Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

По този проект училището беше оборудвано с ИНТЕРАКТИВЕН ДИСПЛЕЙ – Тип 4 VESTEL 65LFX за визуализация на интерактивно съдържание, на който могат да се осъществяват интерактивни и мултимедийни уроци, образователни приложения и игри. То ще способства за внедряване на иновативни методи за преподаване и за педагогическо взаимодействие. Ще се подкрепят и насърчават учениците за повишаване на дигиталните им компетентности чрез участия в извънкласни дейности и занимания, включително за развитие на STEM. Ще се създадат предпоставки за ускоряване на процесите на интеграция на деца, застрашени от отпадане и /или изоставане от дигитални знания и умения, както и на деца със специални образователни потребности.