Национални програми и проекти

1. Програма на обучение по „визуална информираност“ във връзка с проект „Приложен театър в подкрепа на деца и младежи с увредено зрение“Номер на договора: BG05M9OP001-4.001-0010-C01

2. Проект BG05M20P001-2.004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)