Механизъм за съвместна работа на институциите

Механизъм за съвместна работа на институциите

Телефон 0800 10 112 и електронна поща obhvat@mon.bg за подаване на сигнали
Междуинституционален механизъм
Решение №373 от 05.07.2017 г. на МС за създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
1. За детски градини и училища:
•    Списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства за промяна на отклоняващото се и неприемливо поведение при децата, за изграждане на позитивни модели за отглеждане и възпитание на децата, за работа със специални нужди и др.
•    Информация за същността на всеки вид социална услуга - да е предоставена по достъпен начин така, че да бъде максимално полезна и в улеснение на работата на професионалистите в образователната институция.
•    Добри практики за работа с деца и техните семейства - за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата.
2. За училищата:
•    Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации.

Приложения: