Специално училище за ученици с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“, гр. Варна е открито през 1905 г. в София, като Държавен институт за слепи. 

Първият директор на ДИС е д-р п.н. Стойчо Донев, който е и родоначалник на българската специална педагогика за зрително затруднени. Д-р Донев е човекът, адаптирал Брайловата азбука на български език.

Държавният институт за слепи е първото специализирано учебно заведение в България, което поради липса на подходяща сграда в София, през 1952 г.е преместено във Варна.

Специално училище за ученици с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“, има важен принос в развитие на обучението на зрително затруднените деца в България. В него са въведени специални програми по ориентиране и мобилност, зрително подпомагане и ежедневни умения. 

Първо в страната въвежда програмите по интегрирано обучение и ранно въздействие. Поставя началото на обучението на сляпоглухи деца в България. Поставя началото на обучението на деца и ученици с множество увреждания.

Мисия на Специално училище за ученици с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов” - град Варна е да подпомага формирането и развитието на личността на учениците с нарушено зрение в интелектуалната, емоционалната, нравствено-социалната и психо-моторната сфери.

Педагогическият екип с се грижи за обучението, възпитанието, рехабилитацията и социализацията на учениците от подготвителен до ХІІ клас с цел постигане на тяхната самостоятелност и независимост, за достойна интеграция и реализация в обществото.

Училището за ученици с нарушено зрение във Варна обучава деца и ученици от цялата страна и разполага с 25 класни стаи и 15 специализирани кабинета в училищния корпус,  с 40 спални помещения пансиона на училището, както и  с кухненски блок с трапезария за 160 деца.

Училището разполага с модерна съвременна материална база и специална екипировка.

Осигурява безопасна и адаптирана съобразно уврежданията на учениците вътрешна среда.

Осигурява качествена подготовка, психическо и физическо благополучие на децата и учениците.

Предлага непрекъсната квалификация за педагогическия персонал, специализации в чужбина, участие в международни конференции. Училището организира международни семинари и конференции с водещи лектори от страната и чужбина.

Специално училище за ученици  с нарушено зрение "Проф. д-р Иван Шишманов“ предлага обучение за:

 • Слепи и слабовиждащи ученици с интелект в норма. Те се обучават по учебен план и учебни програми на средните училища. Завършилите успешно средното си образование продължават във висши учебни заведения.

 • Слепи и слабовиждащи ученици с множество увреждания - умерена степен на умствена изостаналост, ДЦП, различни генетични синдроми, аутизъм и др. Тези деца се обучават по индивидуални учебни програми, разработени от екип от училищни специалисти. Те не получават документ за завършена степен на образование, а само удостоверение за завършен клас.

 • Специалното училище обучава и сляпоглухи ученици.

Всички ученици се обучават индивидуално и по три специални учебни предмета -ориентиране и мобилност, полезни умения и зрително подпомагане.

На учениците се предлагат извънкласни форми според техните интереси и способности: обучение по пиано; народно пеене; народни инструменти; модерни танци, арттерапия; спортни секции по лека атлетика, голбал, шахмат, шоудаун, бочия и адаптиран кърлинг.

Училището оказва подкрепа на интегрираното и включващото обучение. Има 3 щатни ресурсни учители, които подпомагат:

 • обучението на зрително затруднени деца до 6-годишна възраст, които са интегрирани в детски градини, живеят в домовете при родителите си, или се отглеждат в Центрове за настаняване от семеен тип.

 • обучението на зрително затруднени ученици, които са интегрирани в масови училища.

Училището:

 • постига оптимално равнище на овладяване на ДОС;

 • постига високи резултати на НВО и ДЗИ;

 • има създадени екипи за разработване и участие в проекти;

 • постига нисък процент на отпаднали ученици;

 • осигурява модернизиране на уроците и другите външни форми на обучение;

 • предлага разнообразие на избираема, факултативна подготовка;

 • създава условия за осмисляне на свободното време на учениците;

 • осигурява участие и отлични изяви на ученици от училището на спортни състезания на национално и международно ниво.

През декември 2015 година в сградата на училището беше открит първия в страната Музей за история на образованието на зрително затруднените в България.

От 2015 година училището е носител на почетния знак на Президента на Република България "Св. св. Кирил и Методий".

От началото на учебната 2019/2020 година в училището е открита първата  паралелка за ученици с нарушено зрение и множество увреждания,  за придобиване на първа степен на професионална квалификация специалност „Озеленяване и цветарство“.

Специално училище за ученици с нарушено зрение „Проф. Д-р Иван Шишманов“ е било домакин на множество международни конференции и на повече от 20 семинара с международно участие.