Покана

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим на тържественото отбелязване на 113-та годишнина от основаването на Специално училище за ученици с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“ на 11.12.2018 г.  от  10:00 ч. в сградата  на училището.

От 9:00 часа ще бъде открит Коледен базар на картички и играчки, изработени от учениците.

Пред  родители и гости ще бъде представено и заключителното събитие по Проект  "Приложен театър в подкрепа на деца и младежи с увредено зрение", подпомогнат от ЕСФ по Оперативна Програма Развитие на човешките ресурси - "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж" -  BG05M9OP001-4.001-0010-C01. Координатор на проекта е Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество (ФРКБПГО), а партньори са двете училища за ученици с нарушено зрение във Варна и София, Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение и UCAN Productions, Уелс.

Организирането и провеждането на театрални работилници способства за развитие на уменията за изразяване, вербална и физическа увереност, самостоятелност и независимост на деца и младежи с увредено зрение.

Целта на проекта е да се променят нагласите, очакванията, темпото на приобщаване, адекватността на гарантирането на равни възможности и пригодността за заетост на хората със зрителни увреждания, подпомогнати от ръководителите по проекта и родителите на учениците.